پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
عرق بید
📦 ١٠٠٠ سی سی تب بر و مفید برای یرقاننــا مــوجــود
عرق خارخاسک
📦 ١٠٠٠ سی سی سنگ کلیه و مثانهنــا مــوجــود
عرق بیدمشک
📦 ١٠٠٠ سی سی کم خونی و تقویت قلب و اعصابنــا مــوجــود
عرق مورد
📦 ١٠٠٠ سی سی ضد شوره و تقویت موی سرنــا مــوجــود
عرق یونجه
📦 ١٠٠٠ سی سی معالج رعشه و مقوی اعصابنــا مــوجــود
عرق کیالک
📦 ١٠٠٠ سی سی جوش و لک های پوستینــا مــوجــود
  10 مورد12