نتيجه جستجو درباره (سکته)
  1 مورد1
تدابیری برای سکته
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 در سکته حس و حرکت بیشتر اندام‌های بدن باطل می‌شود...📆 نوشته شده در: يكشنبه  30/09/1399 (11:25)
  1 مورد1