نتيجه جستجو درباره (سکته)
  5 مورد1
معجون دواءالمسک معتدل
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی قوای رییسه و معده500,000 ريال ($2.50)اضافه به سبد خريد
کپسول مسهل صمغی
 در مجموع 95 راي
✅ ٠١٩١-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 نافع در فالج و سکته390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
کپسول مسهل صمغی
📦 ۵٠ عدد💊 نافع در فلج و سکته430,000 ريال ($2.15)اضافه به سبد خريد
شربت اوژنار
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 فالج، لقوه و سکته350,000 ريال ($1.75)اضافه به سبد خريد
میوه میخک
📦 ١٠٠ گرم💊 باد‌شکن و برطرف کننده قی و استفراغ 300,000 ريال ($1.50)اضافه به سبد خريد
  5 مورد1