پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  5 مورد1
چای ترش
 در مجموع 20 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم نشاط آور و کاهنده فشار خوننــا مــوجــود
برگ مرزنجوش
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم ضد درد و مسکننــا مــوجــود
سدر نرم
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم قابض، ملین و مسکننــا مــوجــود
برگ سنا
 در مجموع 1 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم مسهل قوی، درمان سردرد و تنگی نفسنــا مــوجــود
آویشن
 در مجموع 1 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم کمک به هضم غذاهای سنگیننــا مــوجــود
  5 مورد1