پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  3 مورد1
سرکه انگور
 در مجموع 2 راي
📦 ٨٥٠ سی سی کاهش دهنده چربی خوننــا مــوجــود
سرکه سیب
 در مجموع 8 راي
📦 ٨٥٠ سی سی کاهش دهنده قند خوننــا مــوجــود
سرکه خرما
 در مجموع 3 راي
📦 ٨٥٠ سی سی دفع باکتری های سیستم گوارش نــا مــوجــود
  3 مورد1