پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  3 مورد1
شیره انگور
 در مجموع 4 راي
📦 ٨٥٠ سی سی درمان ضعف عمومی بدننــا مــوجــود
شیره توت
 در مجموع 51 راي
📦 ٨٥٠ سی سی حفظ کبد و طحال و مقوی جنسینــا مــوجــود
شیره خرما
 در مجموع 3 راي
📦 ٨٥٠ سی سی مانع ایجاد کم خونینــا مــوجــود
  3 مورد1