پشتیبانی
نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به فروشگاه ‌ایی‌حکیم
  305 مورد<<<2122232425>>>
شربت سکنجبین عنابی
 در مجموع 2 راي
📦 ٢٠٠ میلی لیتر بیمار های کبد و تصفیه خون نــا مــوجــود
شربت فوماهیل
 در مجموع 1 راي
📦 ٢٠٠ میلی لیتر خارش و کهیرنــا مــوجــود
شربت زوفا
 در مجموع 1 راي
📦 ٢۵٠ میلی لیتر ضد سرفه و سعال مزمننــا مــوجــود
شربت نزله سرد
 در مجموع 5 راي
📦 ٢۵٠ میلی لیتر سرماخوردگی های کهنه توام با سنگینی نــا مــوجــود
شربت مصفای خون
 در مجموع 12 راي
📦 ٢۵٠ میلی لیتر مصفی خون و مسهل اخلاط ثلاثه600,000 ريال ($2.00)اضافه به سبد خريد
شربت مفرح ابریشمی
 در مجموع 1 راي
📦 ٢٢٠ میلی لیتر تقویت اعضای رئیسه و ارواح آننــا مــوجــود
  305 مورد<<<2122232425>>>