به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 1539 بار
 در مجموع 24 راي

برگ کاسنی

وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ١٠٠ گرمقيمت: 150,000 ريال ($0.75)
درمـان: مسکن هیجان و غلیانسـایت: www.ehakim.com

نــام عــلمــی

Cichorium intybus L

گیــاهــ مــولــد

برگ تازه کاسنی

طــبــع

سرد و تر

مــوارد استفــاده

تفتيح سده كبد، طحال، احشا و عروق، هر چه تلخ تر باشد در رفع سدد و امراض كبد بهتر است.

چون با قدرى رازيانه و كشوث بجوشانند تفتيح و اسهال آن زياده گردد.

مسكن حدت صفرا و خون و تشنگى، موافق جگر حار و بارد، مقوی جگر، اورام حاره، مدر بول، مسکن هیجان و غلیان و حدت صفرا و دم، منقی مجاری بول و گرده، ضماد آن با آرد جو و سرکه جهت تبرید عضوی که اراده تبرید آن باشد عجیب الاثر.

شیــوه مصرف و نگه داری

برگ تازه کاسنی همراه با غذا استفاده و میل می شود. در جای خشک و خنک نگهداری شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز از 24 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)