پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  15 مورد123>>>
سرکه انگور
 در مجموع 2 راي
📦 ٨٥٠ سی سی کاهش دهنده چربی خوننــا مــوجــود
سرکه سیب
 در مجموع 8 راي
📦 ٨٥٠ سی سی کاهش دهنده قند خوننــا مــوجــود
سرکه خرما
 در مجموع 3 راي
📦 ٨٥٠ سی سی دفع باکتری های سیستم گوارش نــا مــوجــود
شیره انگور
 در مجموع 4 راي
📦 ٨٥٠ سی سی درمان ضعف عمومی بدننــا مــوجــود
شیره توت
 در مجموع 51 راي
📦 ٨٥٠ سی سی حفظ کبد و طحال و مقوی جنسینــا مــوجــود
شیره خرما
 در مجموع 3 راي
📦 ٨٥٠ سی سی مانع ایجاد کم خونینــا مــوجــود
  15 مورد123>>>