پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  306 مورد<<<12345>>>
خمیره گاوزبان عنبری جدوار
 در مجموع 30 راي
📦 ۵٠ گرم تونیک بسیار قوی قلب و مغزنــا مــوجــود
معجون پروستانال قرشی
 در مجموع 11 راي
📦 ١٠٠ گرم التهاب و بزرگ شدن غده پروستاتنــا مــوجــود
خمیره گاوزبان ساده
 در مجموع 11 راي
📦 ١٠٠ گرم رفع تنش های مغزینــا مــوجــود
معجون جوارش آمله
 در مجموع 13 راي
📦 ۱٠٠ گرم تقویت کننده معده و مغزنــا مــوجــود
معجون دواءالمسک معتدل
 در مجموع 14 راي
📦 ١٠٠ گرم مقوی قوای رییسه و معدهنــا مــوجــود
معجون دبیدالورد
 در مجموع 1 راي
📦 ١٠٠ گرم ضعف معده و کبدنــا مــوجــود
  306 مورد<<<12345>>>