به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
مشخصات دَم
دانشنامه ایی حکیم📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مشخصات خون طبیعی سرخ رنگ، بدون بوی بد، بسیار شیرین و با قوام معتدل می باشد...
خلط دَم
دانشنامه ایی حکیم📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 خون مایعی است سرخ رنگ، گرم و مرطوب و جایگاه آن در کبد است...
مشخصات صفرا
دانشنامه ایی حکیم📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مشخصات صفرای طبیعی سرخ مایل به زرد و سبک و تند و تیز و تلخ و رقیق می باشد...
خلط صفرا
دانشنامه ایی حکیم📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 صفرا مایعی زرد رنگ، تلخ و دارای طبع گرم و خشک است...
  10 مورد12