به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
غیر معتدل مفرد
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 اعتدال مزاج و تندرستی با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
غیر معتدل مرکب
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 مقادیر عناصر متضاد در ترکیب برابر باشد، مزاج معتدل می شود...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  2 مورد1