به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
معتدل مطلق
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 اعتدال مزاج یعنی مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
معتدل مطلوب
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 مطلوب بودن اعتدال مزاج باید نسبت به هدف از آن سنجیده شود...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  2 مورد1