به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
معتدل مطلق
دانشنامه ایی حکیم📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 معنی اعتدال مزاج این است که مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...
معتدل مطلوب
دانشنامه ایی حکیم📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 مطلوب بودن اعتدال مزاج انسانی باید نسبت به هدف از آن اعتدال سنجیده شود...
  2 مورد1