به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
آشنایی با مزاج
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 مزاج در لغت به معنای آمیختن است و مفاهیم گوناگونی را به ذهن می آورد...
انواع مزاج
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 به طور کلی ٩ مزاج شامل ٤ مزاج مفرد، ٤ مزاج مرکب و ١ مزاج معتدل داریم...
معتدل مطلق
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 یک معنی اعتدال مزاج این است که مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...
معتدل مطلوب
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 مطلوب بودن اعتدال مزاج انسانی باید نسبت به هدف از آن اعتدال سنجیده شود...
غیر معتدل مفرد
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 اعتدال مزاج و حفظ تندرستی آن با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...
غیر معتدل مرکب
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 گرم و خشک، سرد و خشک، سرد و تر و مزاج گرم و تر مزاج های غیر معتدل مرکب هستند...
  10 مورد12