به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
آشنایی با مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مزاج در لغت به معنای آمیختن است و مفاهیم گوناگونی را به ذهن می آورد...
انواع مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 به طور کلی ٩ مزاج شامل ٤ مزاج مفرد، ٤ مزاج مرکب و ١ مزاج معتدل داریم...
معتدل مطلق
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 معنی اعتدال مزاج این است که مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...
معتدل مطلوب
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 مطلوب بودن اعتدال مزاج انسانی باید نسبت به هدف از آن اعتدال سنجیده شود...
غیر معتدل مفرد
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 اعتدال مزاج و حفظ تندرستی آن با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...
غیر معتدل مرکب
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 گرم و خشک، سرد و خشک، سرد و تر و مزاج گرم و تر مزاج های غیر معتدل مرکب هستند...
  10 مورد12