به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
آشنایی با مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مزاج در لغت به معنای آمیختن است و مفاهیم گوناگونی دارد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
انواع مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 ٩ مزاج شامل ٤ مزاج مفرد، ٤ مزاج مرکب و ١ مزاج معتدل داریم...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
معتدل مطلق
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 اعتدال مزاج یعنی مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
معتدل مطلوب
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 مطلوب بودن اعتدال مزاج باید نسبت به هدف از آن سنجیده شود...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
غیر معتدل مفرد
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 اعتدال مزاج و تندرستی با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
غیر معتدل مرکب
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 مقادیر عناصر متضاد در ترکیب برابر باشد، مزاج معتدل می شود...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  10 مورد12