به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات دم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 دم سرخ رنگ، بدون بوی بد، بسیار شیرین و با قوام معتدل است...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
خلط دم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 خون مایعی است سرخ رنگ، گرم و مرطوب و جایگاه آن در کبد است...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  2 مورد1