به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  47 مورد<<<12345>>>
مشخصات دم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 دم سرخ رنگ، بدون بوی بد، بسیار شیرین و با قوام معتدل است...
خلط دم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 خون مایعی است سرخ رنگ، گرم و مرطوب و جایگاه آن در کبد است...
مشخصات صفرا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 صفرا سرخ مایل به زرد، سبک، تند و تیز و تلخ و رقیق می باشد...
خلط صفرا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 صفرا مایعی زرد رنگ، تلخ و دارای طبع گرم و خشک است...
آشنایی با مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مزاج در لغت به معنای آمیختن است و مفاهیم گوناگونی دارد...
انواع مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 ٩ مزاج شامل ٤ مزاج مفرد، ٤ مزاج مرکب و ١ مزاج معتدل داریم...
  47 مورد<<<12345>>>