به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  47 مورد<<<23456>>>
معتدل مطلق
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 اعتدال مزاج یعنی مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...
معتدل مطلوب
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 مطلوب بودن اعتدال مزاج باید نسبت به هدف از آن سنجیده شود...
غیر معتدل مفرد
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 اعتدال مزاج و تندرستی با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...
غیر معتدل مرکب
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 مقادیر عناصر متضاد در ترکیب برابر باشد، مزاج معتدل می شود...
مزاج سرد و خشک
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 لاغر اندام و زمینه پوست تیره، دقیق، کنجکاو و دوراندیش...
مزاج سرد و تر
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 پوست سفید و حتى کمى رنگ پریده با موهاى نسبتا کم پشت...
  47 مورد<<<23456>>>